ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Psychoterapia dorosłych

Psy­cho­te­ra­pia indy­wi­du­al­na jest for­mą lecze­nia przez roz­mo­wę. Nie pole­ga na dawa­niu rad i recep­ty na życie, cze­go czę­sto ocze­ku­ją pacjen­ci, nie jest też „wyga­dy­wa­niem się”, jak z przy­ja­cie­lem. To for­ma pro­fe­sjo­nal­ne­go oddzia­ły­wa­nia tera­peu­tycz­ne­go, w któ­rym naj­waż­niej­sza jest rela­cja, jaka two­rzy się mię­dzy psy­cho­te­ra­peu­tą a pacjen­tem. W rela­cji tej, któ­ra ma cha­rak­ter leczą­cy, psy­cho­te­ra­peu­ta jest oso­bą mają­cą wie­dzę psy­cho­lo­gicz­ną i kom­pe­ten­cje do udzie­la­nia pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy. Dzię­ki temu moż­li­wa jest zmia­na u pacjen­ta – nie tyl­ko w zakre­sie zmniej­sze­nia obja­wów, ale tak­że więk­sze­go rozu­mie­nia sie­bie i mecha­ni­zmów dzia­ła­nia. Psy­cho­te­ra­pia poma­ga też w roz­wo­ju oso­bi­stym i popra­wie rela­cji z innymi. 


Psy­cho­te­ra­pia sku­tecz­na jest m.in. w:

  • zabu­rze­niach i sta­nach lęko­wych (daw­niej nazy­wa­nych nerwicą)
  • fobiach (w tym fobii społecznej)
  • depre­sji (tak­że depre­sji cią­żo­wej i poporodowej)
  • zabu­rze­niach osobowości
  • zabu­rze­niach jedze­nia (ano­rek­sja, bulimia)

Psy­cho­te­ra­peu­ci przyj­mu­ją­cy w Empatii:

mgr Justy­na Ziarkowska

mgr Mał­go­rza­ta Moląg

mgr Kata­rzy­na Bogucka

mgr Iwo­na Dubińska

mgr Gre­ta Stańczewska

mgr Nata­lia Słowik

mgr Nata­lia Czapnik-Kostanek

mgr Mał­go­rza­ta Makoś-Wiśniewska

mgr Justy­na Kaźmierczak

Psy­cho­te­ra­peu­ci pro­wa­dzą­cy tera­pię on-line (sky­pe) dla osób miesz­ka­ją­cych za granicą:

dr Kata­rzy­na Mika-Łabuz

Psy­cho­te­ra­phy in English:

dr Kata­rzy­na Mika-Łabuz (on-line, skype)