ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Seksuolog dzieci i młodzieży

Sek­su­olog dzie­ci i mło­dzie­ży pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje obej­mu­ją­ce wspar­cie i zale­ce­nia dla rodzi­ców, oraz jeśli zaist­nie­je potrze­ba, wspar­cie i psy­cho­te­ra­pię dzie­ci. Posia­da wie­dzę doty­czą­cą pra­wi­dło­wych oraz nie­pra­wi­dło­wych wzor­ców roz­wo­ju psy­cho­sek­su­al­ne­go dzie­ci i mło­dzie­ży i potra­fi oce­nić, czy zacho­wa­nia nie­po­ko­ją­ce rodzi­ców mają cha­rak­ter przej­ścio­wy i miesz­czą się w gra­ni­cach norm roz­wo­jo­wych, czy są nie­pra­wi­dło­we i wyma­ga­ją inter­wen­cji spe­cja­li­sty. Pierw­sze spo­tka­nie doty­czą­ce oso­by nie­peł­no­let­niej odby­wa się tyl­ko z rodzi­ca­mi. Kon­sul­ta­cje z rodzi­ca­mi obej­mu­ją dzie­ci od 3 roku życia. Psy­cho­te­ra­pią mogą być obję­te dzie­ci powy­żej 7 roku życia.

Wska­za­nia do kon­sul­ta­cji sek­su­olo­gicz­nej to mię­dzy innymi:

  • zabu­rze­nia w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji płcio­wa, kształ­to­wa­nia toż­sa­mo­ści psychoseksualnej
  • mastur­ba­cja dziecięca
  • eks­hi­bi­cjo­nizm dziecięcy
  • nie­po­ko­ją­ce dzie­cię­ce zacho­wa­nia oraz zaba­wy o cha­rak­te­rze seksualnym
  • nad­mier­ne zain­te­re­so­wa­nie sek­su­al­no­ścią, pornografią
  • trud­no­ści doty­czą­ce okre­śle­nia, ujaw­nie­nia, akcep­ta­cji orien­ta­cji seksualnej

Sek­su­olog dzie­ci i mło­dzie­ży przyj­mu­ją­cy w Empatii:

mgr Justy­na Oszańca-Czado