ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Terapia par

Tera­pia pary pole­ga na regu­lar­nych spo­tka­niach z czę­sto­tli­wo­ścią raz na dwa tygo­dnie. Jej celem jest pomoc w odbu­do­wa­niu intym­no­ści, bli­sko­ści, komu­ni­ka­cji pomię­dzy part­ne­ra­mi, zro­zu­mie­nia, zaufa­nia. Prze­pra­co­wa­nie nie­uświa­do­mio­nych mecha­ni­zmów nega­tyw­nie wpły­wa­ją­cych na zwią­zek, uwol­nie­nie ura­zów, żalu i kon­flik­tów, naukę samo­dziel­ne­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów w przy­szło­ści.. Obej­mu­je pomoc w zakre­sie odbu­do­wa­nia życia sek­su­al­ne­go i popra­wy jego jako­ści. Tera­pia pro­wa­dzo­na jest w nur­cie psy­cho­dy­na­micz­nym lub poznawczo-behawioralnym.

Psy­cho­te­ra­peu­ci pro­wa­dzą­cy tera­pię par:

mgr Nata­lia Czapnik-Kostanek

Sek­su­olo­dzy pro­wa­dzą­cy tera­pię par:

mgr Mag­da­le­na Krzak
mgr Doro­ta Baran
mgr Karo­li­na Czu­liń­ska
mgr Kami­la Miko­ła­jew­ska
dr Mariusz Gajewski