ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Psychoterapia zaburzeń seksualnych

Psy­cho­te­ra­pia jest jed­ną z metod lecze­nia  zabu­rzeń sek­su­al­nych, pole­ga­ją­ca na regu­lar­nych spo­tka­niach z sek­su­olo­giem psy­cho­te­ra­peu­tą, pra­cu­ją­cym w nur­cie psy­cho­dy­na­micz­nym i poznaw­czo-beha­wio­ral­nym. Wska­za­niem do psy­cho­te­ra­pii jest zazwy­czaj psy­cho­lo­gicz­ne pod­ło­że zabu­rzeń, obej­mu­ją­ce czę­sto szer­szy obszar życia pacjen­ta, a nie tyl­ko sfe­rę sek­su­al­ną. Dla­te­go psy­cho­te­ra­pia zabu­rzeń sek­su­al­nych obej­mu­je zazwy­czaj nie tyl­ko pra­cę w zakre­sie zmniej­sze­nia obja­wów zabu­rzeń sek­su­al­nych, ale tak­że w zakre­sie trud­no­ści psy­cho­lo­gicz­nych, w rela­cjach z inny­mi, lep­sze­go rozu­mie­nia sie­bie i wła­snych mecha­ni­zmów działania.

Sek­su­olo­dzy pro­wa­dzą­cy psy­cho­te­ra­pię zabu­rzeń sek­su­al­nych w nur­cie psychodynamicznym:

mgr Mag­da­le­na Krzak

mgr Kamila Miko­ła­jew­ska

mgr Maria Konietzka

Sek­su­olo­dzy pro­wa­dzą­cy psy­cho­te­ra­pię zabu­rzeń sek­su­al­nych w nur­cie poznawczo-behawioralnym:

mgr Doro­ta Baran

mgr Justy­na Oszańca-Czado