ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Konsultacje seksuologiczne

Kon­sul­ta­cje obej­mu­ją jed­ną lub kil­ka roz­mów z sek­su­olo­giem, któ­rych celem jest dia­gno­za pro­ble­mu, wstęp­ne okre­śle­nie przy­czyn powsta­łej trud­no­ści oraz dobra­nie odpo­wied­niej meto­dy pomo­cy. Na kon­sul­ta­cję moż­na udać się same­mu lub z part­ne­rem. Cza­sa­mi wystar­cza­ją­cą for­mą wspar­cia jest pora­da lub suge­stia. W innych sytu­acjach wska­za­na jest psy­cho­te­ra­pia, far­ma­ko­te­ra­pia, lub skie­ro­wa­nie do leka­rza innej specjalności. 

Kon­sul­ta­cję sek­su­olo­gicz­ną war­to odbyć w sytu­acji, gdy wystę­pu­ją mię­dzy innymi:

  • zabu­rze­nia w osią­ga­niu satys­fak­cji sek­su­al­nej, potrze­bach sek­su­al­nych, prze­zy­wa­niu orgazmu
  • ból i dys­kom­fort pod­czas zbliżeń
  • zabu­rze­nia wzwo­du, przed­wcze­sny lub opóź­nio­ny wytrysk brak satys­fak­cjo­nu­ją­cych i trwa­łych związ­ków intymnych
  • kon­flik­ty i kry­zy­sy w związ­ku lub małżeństwie
  • kry­zy­sy zwią­za­ne z roz­sta­niem lub rozwodem
  • nie­do­pa­so­wa­nie sek­su­al­ne partnerów
  • uza­leż­nie­nie od zacho­wań sek­su­al­nych, mię­dzy inny­mi od por­no­gra­fii i cyber­sek­su, nad­mier­ny popęd seksualny

Sek­su­olo­dzy pro­wa­dzą­cy kon­sul­ta­cje sek­su­olo­gicz­ne w Empatii:

mgr Mag­da­le­na Krzak

mgr Doro­ta Baran

mgr Kami­la Mikołajewska

mgr Justy­na Oszańca-Czado

mgr Maria Konietzka

lek. Kamil Gorczy­ca

dr Mariusz Gajewski