ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

dr Mariusz Gajewski

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Godziny przyjęć


Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Dr nauk huma­ni­stycz­nych, Uni­wer­sy­tet Jagielloński
  • Psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet SWPS
  • Psy­cho­te­ra­pia, 4‑letni Kurs Psy­cho­te­ra­pii, OLZON Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go im. Dr Józe­fa Babińskiego
  • Sek­su­olo­gia, Uni­wer­sy­tet SWPS
  • Media­cje rodzin­ne, Pol­skie Cen­trum Media­cji, Warszawa

W obsza­rze zain­te­re­so­wań kli­nicz­nych kon­cen­tru­je się na tera­pii dys­funk­cji i zabu­rzeń funk­cjo­no­wa­nia rodzi­ny, psy­cho­lo­gii zdro­wia, sek­su­al­no­ści czło­wie­ka na róż­nych eta­pach roz­wo­ju, uwzględ­nia­jąc zło­żo­ny kon­tekst spo­łecz­ny, reli­gij­ny i kul­tu­ro­wy. W Empa­tii zaj­mu­je się dia­gno­sty­ką psy­cho­lo­gicz­ną oraz psy­cho­te­ra­pią indy­wi­du­al­ną, par i mał­żeństw oraz psy­cho­te­ra­pią zabu­rzeń seksualnych.

Będąc oso­bą duchow­ną zaj­mu­je się rów­nież wspar­ciem psy­cho­lo­gicz­nym i tera­pią osób kon­se­kro­wa­nych i duchow­nych. Pra­cu­je rów­nież z oso­ba­mi prze­ży­wa­ją­cy­mi życio­we kry­zy­sy, cier­pią­cy­mi na prze­wle­kły stres, doświad­cza­ją­cy­mi sta­nów depre­syj­nych i lęko­wych oraz z oso­ba­mi po prze­ży­tej traumie.